кредити онлайн

В основата на ефективното разпределение на финансовите средства безусловно стои добре планираният месечен бюджет. Воденето на бюджет е ефективно средство за всеки един потребител, за да поеме контрола върху финансовите си избори – за какво и как харчим, какво се случва със спестените пари, какво е текущото финансово състояние? Представяме ви 5 стъпки към това как ефективно да планираме месечния си бюджет.

ПЪРВО: Да проследим разходите си

Това е първата стъпка към изготвянето на месечния бюджет. Добре е разходите да бъдат описани по различни пера – наеми, транспортни разходи, домакински разходи, разходи за храна, за забавление, разходи по обслужване на бърз кредит, дрехи и т.н. Някои от посочените разходи не са фиксирани, което означава, че не можем да изчислим всичко до стотинка, но все пак важно е да имаме представа приблизително колко харчим за различни нужди.

ВТОРО: Да разпределим разходите в три категории

Разпределянето на разходите по категории спомага за ефективното им наблюдение в текущия период, както и за това кои от тях можем да ограничим до минимум.
Предлагаме следното примерно категоризиране:

  • Базови разходи
  • Разходи, които добавяме към базовите, за да се чувстваме по-комфортно
  • Разходи, които не са належащи, но харчим по свое желание

ТРЕТО: Да опишем приходите си

Да направим списък на всички доходи, които получаваме, също е важен момент при планирането на месечния ни бюджет. Тук, освен заплатата, следва да добавим и приходи от хонорари, наеми, комисионни и евентуално други постъпления, които формират месечните ни проходи.

ЧЕТВЪРТО: Да си поставим цели

След като имаме реална представа за приходите и разходите си, можем да набележим неща, които бихме искали да променим, с цел да подобрим финансовото си състояние. Важно е целите да са ясни и измерими, а не твърде амбициозни и съответно не толкова реалистични. Да вървим с малки стъпки към постигането на целите си скоро ще доведе до видими резултати.

ПЕТО: Да следваме стриктно плана си

Фокусът не трябва да се губи, за да се следват стриктно поставените цели в плана. Не бива да забравяме, че когато действията са насочени към позитивната промяна, лошите навици на харчене лесно ще бъдат променени.

Бързият кредит в месечния бюджет

В случай че сме се възползвали от бърз кредит през минал или текущ период, този разход безусловно трябва да присъства в графата неотложни разходи. Нуждата от бързи пари е възникнала вследствие на финансово затруднение, от което сме се измъкнали, благодарение на компания за бързи кредити. Не бива да забравяме, че освен лоялност към компанията, отдала ни кредит онлайн или във физически обект, ние носим и законова отговорност за връщането на заема. Забавяне на вноска по кредит или отказ от обслужването на усвоен такъв ще доведе до неблагоприятни последици и сдобиването с т.нар. „лошо ЦКР“. Лошата кредитна история ще затрудни и за в бъдеще шансовете за ползване на каквито и да било кредитни продукти. Освен това, неплащането по усвоен заем увеличава значително цената на кредита, което е само в ущърб на клиента. Вземането на бърз заем трябва да бъде добре обмислено и планирано в разходната част на бюджета.